Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. COBZorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door COBZorg op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan COBZorg worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. COBZorg heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COBZorg.